RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Noý

Türkmenistan we Azerbaýjan hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy kämilleşdirmegiň ugrunda

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen duşuşdy.   Söhbetdeşler Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň ösüşiniň depginli häsiýetini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki duşuşyklaryň we söhbetdeşlikleriň syýasy-diplomatik gepleşikleri güýçlendirmekde aýratyn orny bellendi. Ministrler şu gün Aşgabatda geçirilen Ykdysad...

DOWAMY
28 Noý

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Mejlisde türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Batyr Atdaýew, azerbaýjan wekilýetine Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow ýolbaşçylyk etdi. Mejlisiň dowamynda iki döwletiň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň 6-nj...

DOWAMY
28 Noý

Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň 13-nji herýylky duşuşygyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy

2023-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Gyrgyz Respublikasynyň hökümetiniň goldawy bilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkezi tarapyndan gurnalan Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň 13-nji herýylky duşuşygyna gatnaşdy. Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar Merkezi Aziýada parahatçylyga we howpsuzlyga täsir edýän wakalar we tendensi...

DOWAMY
28 Noý

Duşenbe şäherinde türkmen-täjik söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň topary ara alnyp maslahatlaşyldy

2023-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisiniň çäklerinde toparyň başlyklary, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary T.Atahallyýewiň we Täjigistanyň Premýer-ministriniň orunbasary Ziyozoda Süleýman Rizoiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary depginini belläp, taraplar dürli meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alyşdylar. Hususan-da, söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, Täjigistana energiýa üpjü...

DOWAMY
28 Noý

Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2023-nji ýylyň 27-28-nji noýabrynda Duşenbe şäherinde söwda-ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki türkmen-täjik Hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapynyň ýolbaşçysy hökmünde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew, täjik tarapyndan - Täjigistan Respublikasynyň Premýer ministriniň Orunbasary Ziýozoda Sulaýman Rizoi çykyş etdi. Mejlisiň dowamynda taraplar söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyna, energetika we...

DOWAMY
28 Noý

Türkmenistanyň Prezidentiniň ABŞ-nyň Prezidentiniň Ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşligi barada

2023-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentiniň howanyň üýtgemegi meseleleri boýunça Ýörite wekili Jon Kerriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.  Söhbetdeşligiň barşynda öňde Dubaýda geçiriljek howa meseleleri boýunça “COP-28” maslahatyna taýýarlyk görmek, hususan-da, Türkmenistanyň we ABŞ-nyň atmosfera goýberilýän metan zyňyndylaryny azaltmak babatda hyzmatdaşlygy hem-de bu ulgamdaky gatnaşyklary hukuk taýdan...

DOWAMY
27 Noý

Türkmenistanda Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi akkreditirlendi

2023-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Alžir Halk Demokratik Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Amar Belaniden ynanç hatyny kabul etdi.   Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanynyň adyndan doly ygtyýarly wekili diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, uly üstünlikleri arzuw etdi. Duşuşygyň dowamynda ilçi Türkmenistanyň döwlet strategiýasynyň esasy ugurlary, amala aşyrylýan giň möçberli özger...

DOWAMY